Co-create my next album!
Join the experience

Anurag Saikia

PopIndian Pop

About Anurag Saikia

Multi-talented artist Anurag Saikia is an Indian music composer, singer and songwriter based in Mumbai!

List of Anurag Saikia's featurings

Kailash Kher, Rekha Bhardwaj & Alisha Chinai

Anurag Saikia's age

Anurag Saikia is currently 36 years old.

Anurag Saikia's country of origin

Anurag Saikia is from India.

Anurag Saikia's real name

Anurag Saikia's real name is Anurag Saikia.

The Success Story of Anurag Saikia