Co-create my next album!
Join the experience

Đan Nguyên

PopAsian Pop

About Đan Nguyên

Singer-songwriter Đan Nguyên is one of Vietnam's most beloved pop artists.

List of Đan Nguyên's featurings

My Tam, Hồ Quang Hiếu & Tùng Dương

Đan Nguyên's age

Đan Nguyên is currently 46 years old.

Đan Nguyên's country of origin

Đan Nguyên is from Vietnam.

Đan Nguyên's real name

Đan Nguyên's real name is Nguyễn Thanh Đan.

The Success Story of Đan Nguyên